Links of Rechts

We zijn het verkiezingsprogramma aan het schrijven bij de Piratenpartij.

Een van de vragen die opkwam is; ‘als mensen je vragen of we links of rechts zijn, wat zeg jij dan’?

Ik weet eigenlijk niet goed wat links of rechts betekent en waar het vandaan komt, dus ging ik zoeken en op Wikipedia staat een stukje dat dicht ligt bij de betekenis die ik er aan geef: ‘..het ontstaan dateert uit de tijd van de Franse Revolutie waarbij .. voorstanders van het behoud van de oude machtsverhoudingen zich aan de rechterzijde bevonden en de tegenstanders links’.

Ergens anders beginnen ze met deze opmerking: ‘Tegenwoordig betitelt men vooruitstrevende partijen als ‘links’ en meer behoudende partijen als ‘rechts’’. Maar dan gaan ze door met: ‘Linkse partijen zijn voor een grotere rol van de overheid in het maatschappelijk leven, terwijl rechtse partijen die rol beperkt willen houden’. Vóór de tweede wereldoorlog werd met links en rechts bedoeld of je ‘confessioneel’ -vanuit een geloofsovertuiging- politiek bedreef.

Het eerste dat in mij opkomt bij die vraag of ik politiek links of rechts ben is voetbal. De linker- én rechterkant zijn allebei belangrijk. Middenvelders, aanvallers en verdedigers ook. Trouwens ongeacht je geloof.

In de oorspronkelijke betekenis was je links als je tegen de oude machtsverhoudingen was. Mooi, dan ben ik er uit: ik ben links. De oude machtsverhoudingen hebben ons een ondemocratische EU gegeven, een referendum zonder follow-up en bedreigt onze democratie met verdragen als TTIP en CETA.

De rest van ons politieke landschap is in die definitie uitermate rechts. Kijk naar welke partijen allemaal vóór die handelsverdragen met de VS en Canada zijn, tegen referenda zijn en ook tegen opvolging van het referendum over Oekraïne stemden. Allemaal rechts zou je kunnen zeggen.

In die andere definitie zijn linkse partijen voor een grotere rol van de overheid. Maar de grootste privacy schendende afluisterwetten zijn onder VVD toezicht ingevoerd door je het idee te geven dat je moest kiezen tussen privacy en veiligheid. Die veronderstelde veiligheid leidt tot een steeds grotere overheid die alles van je wil weten en controleren. In die definitie is de VVD links en ben ik weer rechts: ik ben tegen die grotere rol van de overheid.

Het politieke onderscheid van onze tijd is toe aan een nieuwe definitie van links rechts. Hier is mijn definitie:

Je bent links als je vóór een volksvertegenwoordiging bent die transparant verantwoording aflegt en die werkt in het belang van de mensen in de samenleving. Die directe democratie omarmt in plaats van vreest.

Je bent rechts als je carrière politicus bent die de belangen van multinationals en buitenlandse mogendheden zwaarder weegt. Als je niet meer weet wat er leeft in de samenleving of nog erger, er niet meer naar handelt in een poging oude machtsstructuren te behouden.

Mijn oneliner op de vraag of ik links of rechts ben is: ja. Ik ben links óf rechts. Dat hangt namelijk af van het onderwerp waar we het over hebben.

Waar wil je het echt over hebben?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechts_(politiek)

http://www.parlement.com/id/vh8lnhrp8wsy/links_en_rechts

--

creator of music, teacher, guitarist, parent. Works in ICT at office hours and beyond. @Potkaars @EchteSprookjes. PGP 0x11A04953 https://about.me/ricobrouwer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Rico Brouwer

creator of music, teacher, guitarist, parent. Works in ICT at office hours and beyond. @Potkaars @EchteSprookjes. PGP 0x11A04953 https://about.me/ricobrouwer