Op 27 november 2021 heeft de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie van Pieter en Jade Kuit haar dossier politieverhoren gesloten, zonder die verhoren te publiceren. Dat kan je hier lezen in een statement op de website van BPOC2020 https://bpoc2020.nl/news/update-26-november-2021/

In een gezamenlijke uitzending van café Weltschmerz, Blckbx en Bluetiger op 28 oktober met…

Rico Brouwer

creator of music, teacher, guitarist, parent. Works in ICT at office hours and beyond. @Potkaars @EchteSprookjes. PGP 0x11A04953 https://about.me/ricobrouwer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store